Regulamin

 1. Podstawowe definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Ogólne warunki korzystania
 4. Zamieszczanie ogłoszeń
 5. Promowanie ogłoszeń
 6. Pakiety Dodawania
 7. Dodatki wyrozniajace
 8. Publikacja ogłoszeń z programów zewnętrznych
 9. Zasady odpowiedzialności
 10. Reklamacje i odstąpienie od umowy
Załączniki
 1. Limity dodawania
 2. Cennik pakietów dodawania
 3. Cennik pakietów importu ogłoszeń
 4. Polityka prywatności
 5. Punkty na Lento.pl
 6. Cennik usług dodatkowych

I. Podstawowe definicje

 1. Lento.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej lento.pl, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Lento.pl
 3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa Lento.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto – część Lento.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Lento.pl.
 5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający Lento.pl, którym jest Simplo Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18/20 lok. 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie , VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000468770, NIP 7393861405, wysokość kapitału zakładowego 20 000,00 PLN, , świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Lento.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach Lento.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Limit Dodawania - dozwolona ilość ogłoszeń, jaką dany Użytkownik może zamieścić za darmo w danej kategorii. Limit Dodawania dla danej kategorii określony jest w Załączniku 1 do Regulaminu. Po przekroczeniu Limitu Dodawania, w celu dalszego zamieszczania ogłoszeń konieczne jest wykupienie Pakietu Dodawania, zgodnie z cennikiem załączonym do Regulaminu jako Załącznik 2.
 8. Pakiet Dodawania - oferta płatnych Ogłoszeń, skierowana do Użytkowników, którzy wykorzystali już Limit Dodawania, a chcą dodać kolejne ogłoszenie na strony serwisu Lento.pl. Rodzaje Pakietów Dodawania, dostępność form płatności oraz cennik stanowi Załącznik 2.
 9. Pakiet importu ogłoszeń - oferta skierowana do Użytkowników, którzy korzystają z zewnętrznych oprogramowań, umożliwiających eksport ogłoszeń. Rodzaje Pakietów Dodawania, dostępność kategorii, dla których eksport jest możliwy oraz cennik stanowi Załącznik 3.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Lento.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Lento.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Lento.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie Lento.pl może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie Lento.pl daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu Lento.pl. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 7. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń na Lento.pl w liczbie nieprzekraczającej limitu danej kategorii jest bezpłatne. Przekroczenie limitu dodanych ogłoszeń w danej kategorii oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu dodawania.
 2. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego przy podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji. Aktywacja ogłoszenia z usługą promowania odbywa się poprzez dokonanie należytej płatności poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez Tpay.pl - Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6; NIP: 7773061579; REGON: 300878437; KRS: 0000412357 lub poprzez SMS, dokonując zamówienia usługi "Direct Carrier Billing" obsługiwanej przez Digital Virgo Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000253675, NIP: 527-23-17-216, Regon: 016750310, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 PLN, opłaconym w całości, z chwilą zaksięgowania środków na koncie.
  W celu otrzymania dostępu do Serwisu/zamówienia, użytkownik ma możliwość skorzystać z Usługi Aktywacyjnej Justpay zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie www Serwisu. Użytkownik korzystający z usługi dostępowej świadczonej przez Polkomtel Sp. z o.o., w ramach której uzyskał kod, nie będzie ponosił opłat za skorzystanie z Płatności Lento.
 3. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
 4. Jeżeli dany użytkownik posługuje się więcej niż jednym kontem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika.
 5. Ogłoszenie ważne jest przez okres 90 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii.
 6. Po okresie 90 dni od zamieszczenia, ogłoszenie wyświetlane jest w formie archiwalnej, a ogłoszenia ponad Limit dodawania wymagają wniesienia opłaty.
 7. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 8. Ogłoszenia w kategorii "Randki i przyjaciele" przed pojawieniem się na stronach serwisu przechodzą weryfikację pod względem zgodności z zasadami regulaminu Lento.pl.
 9. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 10. Użytkownik wyraża zgode na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
 11. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 12. Niedopuszczalne jest zamieszczania ogłoszeń spoza swojej okolicy.
 13. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  4. Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;
  5. Naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
  6. Napisane są w języku innym niż polski;
  7. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
  8. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
  9. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  10. Zawierają numer telefonu, adres w kategorii "Randki i przyjaciele";
  11. Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia w kategorii "Randki i przyjaciele";
  12. Zawierają zdjęcia zamieszczone w kategorii "Randki i przyjaciele", które nie pozwalają na identyfikację użytkownika w rzeczywistości.
  13. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
  14. Promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne.
  15. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
 14. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:
  1. Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;
  2. Ofert pracy przez Internet i pracy zdalnej;
  3. Ofert pracy chałupniczej, ofert pracy o charakterze erotycznym;
  4. Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
  5. Produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe;
  6. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;
  7. Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
  8. Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
  9. Materiałów erotycznych i pornograficznych;
  10. Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;
  11. Usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej i wszelkich usług w kategorii "Randki i przyjaciele";
  12. Gadżetów i produktów erotycznych;
  13. Środków farmakologicznych;
  14. Narkotyków i substancji psychotropowych;
  15. Konopi, jej nasion oraz produktów pochodnych;
  16. Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
  17. Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  18. Sprzedaży psów i kotów bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
  19. Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
  20. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
  21. Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek);
  22. Usług, reklam oraz produktów związanych z miłosnymi rytuałami, horoskopami, znakami zodiaku, miłosnymi eliksirami, zaklęciami oraz parapsychologią.

V. Promowanie ogłoszeń

 1. Lento.pl umożliwia promowanie ogłoszeń, które podlega opłacie.
 2. Ogłoszenia promowane "Lokalne":
  1. promowane na listach miast i miejscowości wybranego powiatu lub dzielnic wybranego miasta,
  2. wyróżnione kolorem na listach ogłoszeń i wyszukiwania,
  3. 5 automatycznych odświeżeń co 7 dni,
  4. okres trwania promowania - 14 lub 30 dni.
 3. Ogłoszenia promowane "Regionalne":
  1. Promowane na listach miast, miejscowości i powiatów w odległości 100 km od wybranej miejscowości,
  2. wyróżnione kolorem na listach ogłoszeń i wyszukiwania,
  3. 7 automatycznych odświeżeń co 7 dni,
  4. okres trwania promowania - 14 lub 30 dni.
 4. Ogłoszenia promowane "Ogólnopolskie":
  1. promowane na listach miast, miejscowości powiatów i województw w portalu Lento,
  2. wyróżnione kolorem na listach ogłoszeń i wyszukiwania,
  3. 10 automatycznych odświeżeń co 7 dni,
  4. okres trwania promowania - 14 lub 30 dni.
 5. Promowanie ogłoszeń podlega opłacie zgodnie z poniższym cennikiem:
  Lokalne Regionalne Ogólnopolskie
  SMS Premium Przelew/karta płatnicza SMS Premium Przelew/karta płatnicza SMS Premium Przelew/karta płatnicza
  Grupa 1 na 14 dni
  Lokalne: SMS Premium
  16,77zł
  Lokalne: Przelew
  12,77zł
  Regionalne: SMS Premium
  34,77zł
  Regionalne: Przelew
  28,77zł
  Ogólnopolskie: SMS Premium
  69,77zł
  Ogólnopolskie: SMS Premium
  64,77zł
  Grupa 1 na 30 dni
  Lokalne: SMS Premium
  25,77zł
  Lokalne: Przelew
  21,77zł
  Regionalne: SMS Premium
  46,77zł
  Regionalne: Przelew
  37,77zł
  Ogólnopolskie: SMS Premium
  85,77zł
  Ogólnopolskie: Przelew/karta płatnicza
  76,77zł
  Grupa 2 na 14 dni
  Lokalne: SMS Premium
  25,77zł
  Lokalne: Przelew
  21,77zł
  Regionalne: SMS Premium
  37,77zł
  Regionalne: Przelew
  34,77zł
  Ogólnopolskie: SMS Premium
  77,77zł
  Ogólnopolskie: SMS Premium
  68,77zł
  Grupa 2 na 30 dni
  Lokalne: SMS Premium
  30,77zł
  Lokalne: Przelew
  25,77zł
  Regionalne: SMS Premium
  57,77zł
  Regionalne: Przelew
  49,77zł
  Ogólnopolskie: SMS Premium
  107,77zł
  Ogólnopolskie: Przelew/karta płatnicza
  98,77zł
  Grupa 3 na 14 dni
  Lokalne: SMS Premium
  30,77zł
  Lokalne: Przelew
  25,77zł
  Regionalne: SMS Premium
  57,77zł
  Regionalne: Przelew
  49,77zł
  Ogólnopolskie: SMS Premium
  107,77zł
  Ogólnopolskie: SMS Premium
  98,77zł
  Grupa 3 na 30 dni
  Lokalne: SMS Premium
  37,77zł
  Lokalne: Przelew
  34,77zł
  Regionalne: SMS Premium
  74,77zł
  Regionalne: Przelew
  67,77zł
  Ogólnopolskie: SMS Premium
  173,77zł
  Ogólnopolskie: Przelew/karta płatnicza
  165,77zł
  Grupa 4 na 14 dni
  Lokalne: SMS Premium
  37,77zł
  Lokalne: Przelew
  34,77zł
  Regionalne: SMS Premium
  74,77zł
  Regionalne: Przelew
  67,77zł
  Ogólnopolskie: SMS Premium
  140,77zł
  Ogólnopolskie: SMS Premium
  132,77zł
  Grupa 4 na 30 dni
  Lokalne: SMS Premium
  67,77zł
  Lokalne: Przelew
  64,77zł
  Regionalne: SMS Premium
  96,77zł
  Regionalne: Przelew
  89,77zł
  Ogólnopolskie: SMS Premium
  207,77zł
  Ogólnopolskie: Przelew/karta płatnicza
  195,77zł
  Podział kategorii na grupy cenowe:
  • Grupa 1 - Kategorie nie wymienione w grupie 2, 3 i 4
  • Grupa 2 - Motoryzacja > Dostawcze i ciężarowe, Dom i ogród » Budowa i akcesoria » Materiały budowlane , Dom i ogród > Ogrzewanie , Motoryzacja > Poszukuje w motoryzacji , Dom i ogród > Pozostałe w dom i ogród , Motoryzacja > Opony i Felgi , Motoryzacja » Przyczepy i Pojazdy użytkowe » Naczepy ciężarowe , Randki i przyjaciele > Szukam pary , Randki i przyjaciele > Pan szuka pana , Motoryzacja > Motocykle i skutery , Motoryzacja > Części i narzędzia , Motoryzacja > Inne pojazdy i maszyny , Randki i przyjaciele > Pan szuka pani , Randki i przyjaciele > Para szuka , Randki i przyjaciele > Pani szuka pana
  • Grupa 3 - Nieruchomości > Biura i lokale, Nieruchomości > Garaże i parkingi , Nieruchomości > Inne nieruchomości , Nieruchomości > Noclegi i Kwatery , Nieruchomości > Stancje i pokoje , Nieruchomości > Działki i grunty , Motoryzacja > Samochody , Nieruchomości > Mieszkania , Nieruchomości > Domy
  • Grupa 4 - Usługi i firmy » Usługi » Usługi kosmetyczne i fryzjerskie, Usługi i firmy » Usługi » Usługi architektoniczne i geodezyjne , Usługi i firmy » Usługi » Usługi medyczne i zdrowotne , Usługi i firmy » Usługi » Hurt i handel , Praca > Dam pracę , Usługi i firmy > Współpraca biznesowa , Usługi i firmy > Wyposażenie dla firm , Usługi i firmy » Usługi » Usługi motoryzacyjne , Usługi i firmy » Usługi » Nauka i Szkolenia , Usługi i firmy » Usługi » Usługi informatyczne , Usługi i firmy » Usługi » Serwis AGD i RTV , Usługi i firmy » Usługi » Transport / Przeprowadzki , Usługi i firmy » Usługi » Usługi ogrodnicze , Usługi i firmy » Usługi » Meble na zamówienie , Usługi i firmy » Usługi » Usługi remontowe i budowlane , Usługi i firmy » Usługi » Usługi dla dzieci , Usługi i firmy » Usługi » Usługi reklamowe , Usługi i firmy » Usługi » Fotografia i Video , Usługi i firmy » Usługi » Pozostałe usługi , Usługi i firmy » Usługi » Usługi finansowe , Usługi i firmy » Usługi » Usługi dla zwierząt , Usługi i firmy » Usługi » Usługi prawne i księgowe , Usługi i firmy » Usługi » Tłumaczenia , Usługi i firmy » Usługi » Usługi rekreacyjne i turystyczne , Usługi i firmy » Usługi » Imprezy / Zespoły / Dj , Usługi i firmy » Usługi » Usługi ślubne i wesele , Usługi i firmy » Usługi » Sprzątanie
 6. Po zakończeniu okresu promowania, ogłoszenia promowane są wyświetlane na zasadach takich jak ogłoszenia "Darmowe"
 7. Opłata za pośrednictwem SMS Premium pobierana jest po wysłaniu SMS-a, a nigdy przed jego wysłaniem.
 8. Faktury VAT za usługi promowania ogłoszenia wystawiane są automatycznie na koncie użytkownika, lub na jego prośbę po dokonaniu opłaty, wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą płatniczą.
 9. Opłata za usługę kupioną za pośrednictwem SMS Premium znajdzie się jako pozycja na fakturze wystawianą przez właściwego operatora usługi GSM.
 10. Zarejestrowany użytkownik serwisu, może samodzielnie pobrać z utworzonego konta w serwisie fakturę za zakupioną usługę. W przypadku braku dokonania rejestracji, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi, wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail kontakt@lento.pl wiadomość, zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 11. Zamówienie usługi SMS „Direct Carrier Billing", dokonywane jest za pośrednictwem Digital Virgo Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4

VI. Pakiety Dodawania

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wyboru Pakietu Dodawania spośród dostępnych w załączniku 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Pakiet Dodawania ważny jest bezterminowo, aż do jego pełnego wykorzystania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen za poszczególne Pakiety Dodawania. Zmiana wysokości cen następuje na zasadach właściwych dla zmian Regulaminu.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przynajmniej jednej z zasad Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia, a opłata za wykupiony Pakiet Dodawania nie podlega zwrotowi.
 5. Adekwatnie do powyższego, zwrotowi nie podlega również opłata za pojedyncze przekroczenie przez Użytkownika Limitu Dodawania.

VII. Dodatki wyróżniające

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wyboru dodatku wyróżniającego spośród dostępnych w serwisie:
  1. "Kampania w sieci reklamowej Lento.pl" - pozwala na pojawieniu się ogłoszenia na stronach serwisów partnerskich (Trovit i Mitula dla nieruchomości oraz Indeed i Jooble dla ofert pracy). Wyróżnienie można wykupić na okres 14 lub 30 dni.
  2. "Etykieta PILNE" - wyróżnienie ogłoszenia na liście ogłoszeń oraz na stronie ogłoszenia oznaczeniem graficznym "Pilne" Wyróżnienie można wykupić na okres 7 lub 14 dni
  3. "Wyświetlaj ogłoszenie na stronie głównej Lento.pl" - wyróżnienie ogłoszenia, polegające na emisji na stronie głównej serwisu Lento.pl. Ogłoszenia z wykupionym dodatkiem "Wyświetlaj ogłoszenie na stronie głównej Lento.pl" wyświetlane są rotacyjnie, po każdorazowym żądaniu odświeżenia strony przez Użytkownika.
   Kolejność pojawienia się ogłoszeń jest losowa. Wyróżnienie można wykupić na okres 14 lub 30 dni.
  4. "Super oferta" - wyróżnienie ogłoszenia, polegające na prezentacji ogłoszeń na stronie głównej, w boksie oznaczonym "super oferta", przy czym wyświetlane jest losowo tylko jedno z nich. Przejrzenie kolejnych, możliwe jest poprzez kliknięcie w przycisk "następny".
   Wyróżnienie można wykupić na okres 7 lub 14 dni.
  5. "Top ogłoszenie" - wyróżnienie ogłoszenia, polegające na jego prezentacji jako "Top ogłoszenie", nad listą ogłoszeń promowanych w danej lokalizacji oraz kategorii. "Top ogłoszenie" wyświetlane jest tylko jedno dla danej lokalizacji. Dodanie kolejnych w danej lokalizacji, możliwe jest po ustaniu czasu trwania aktywnego "Top ogłoszenia". Wyróżnienie można wykupić na okres 7 lub 14 dni.
 2. Użytkownik dodający ofertę pracy, może skorzystać ze specjalnych, płatnych dodatków promujących ofertę:
  1. "Logo na listach" - Użytkownik może dodać logo do oferty pracy. Logo stanowi załącznik do treści oferty, dodawane przez Użytkownika jako zdjęcie. Logo stanowi pierwsze w kolejności zdjęcie dodane do oferty pracy. Maksymalny rozmiar pliku załączonego do oferty- 10 MB
  2. "Własny link do aplikacji" - wyróżnienie, mające na celu kierowanie aplikacji bezpośrednio na wskazaną przez Użytkownika stronę formularza aplikacyjnego.
 3. Dodatki wyróżniające są płatną usługą, której cennik stanowi załącznik 6 do niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen za poszczególne dodatki wyróżniające. Zmiana wysokości cen następuje na zasadach właściwych dla zmian Regulaminu.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przynajmniej jednej z zasad Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia, a opłata za wykupiony dodatek wyróżniający nie podlega zwrotowi.

VIII. Zasady publikacji ogłoszeń dodanych przez użytkowników korzystających z zewnętrznych programów do eksportu ogłoszeń

 1. Użytkownicy, zamieszczający ogłoszenia w serwisie Lento.pl za pośrednictwem zewnętrznych oprogramowań poprzez tzw. eksport ogłoszeń, zobowiązani są do zamieszczania tylko i wyłącznie ogłoszeń aktualnych. W przypadku gdy ogłoszenie stanie się nieaktualne, Użytkownik zobowiązuje sie do natychmiastowego usunięcia oferty.
 2. Administrator ma prawo odmówić przyjmowania ofert pochodzących z eksportu, które naruszają zasady regulaminu serwisu Lento.pl. W momencie naruszenia zasad regulaminu, ogłoszenia zostaną zablokowane, a konto Uzytkownika może zostać zablokowane.
 3. Cennik pakietów importu ogłoszeń znajdują się w załaczniku nr 3 niniejszego regulaminu i stanowi jego integralną treść.

IX. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Lento.pl.
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Lento.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Lento.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych na Lento.pl, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Lento.pl Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Lento.pl mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

X. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@lento.pl lub poprzez formularz kontaktowy, lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące działania usługi SMS "Direct Carrier Billing", należy zgłaszać do Digital Virgo Polska S.A. reklamacje@digitalvirgo.pl lub infolinie +48 22 312-1000 (koszt za połączenie zgodnie z cennikiem Operatora).
 5. Pomimo iż świadczenie usług przez Lento.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu Lento.pl lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail kontakt@lento.pl. Usunięcie konta polega na zalogowaniu się do serwisu Lento.pl i wybranie opcji "usuń konto".
 6. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe, jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.
 7. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Lento.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

Załączniki:

Zal. 1 Limity dodawania

Zal. 2 Cennik pakietów dodawania

Zal. 3 Pakiety importu ogłoszeń

Zal. 4 Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pragniemy dostarczyć Ci informacje, co dokładnie dzieje się z Twoimi danymi osobowymi w serwisie Lento.pl

I. Kto jest Administratorem Twoich danych? Czyli komu je powierzasz?
 • Administratorem Twoich danych osobowych, jest Simplo Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18/20 lok. 16, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie , VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000468770, NIP 7393861405, wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 20000,00 PLN
 • Administratorami Twoich danych, w ramach świadczenia Usług, mogą być również Zaufani Partnerzy.
II. Jakie dane osobowe przetwarzamy - cel, podstawa prawna oraz czas
 1. Zakładanie konta i uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie Lento.pl
  • Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Dane te są pozyskiwane poprzez formularz rejestracyjny.
  • a) Usługi, dla których niewymagane jest założenia konta
   • Wykaz usług: W serwisie Lento.pl są usługi, dla których nie jest wymagane korzystanie z rejestracji konta np. odpowiadanie na zamieszczone ogłoszenia, przeglądanie ogłoszeń, wyszukiwanie ogłoszeń za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie Lento.pl
   • Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   • Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane o Twojej aktywności na Lento.pl, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
  • b) Usługi, dla których wymagane jest założenie konta
   • Wykaz usług: W serwisie Lento.pl, aby korzystać z pełni usług i funkcjonalności należy posiadać aktywne konto użytkownika. Na koncie Użytkownika znajdują się odpowiedzi kierowane w związku z zamieszczonym przez Ciebie ogłoszeniem, dokumenty księgowe czy np. stan zakupionych pakietów. Przetwarzamy Twoje dane
   • Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   • Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane o Twojej aktywności na Lento.pl, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
    Dane obligatoryjne są oznaczone przez nasz system, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta.
 2. Rozpatrywanie i egzekucja skarg i roszczeń
  • Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem" (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane w Profilu Użytkownika, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli złożone skargi czy roszczenia dotyczą usług przez nas świadczonych, inne dane, które są niezbędne do wykazania istnienia roszczenia.
   W przypadku załączenia dokumentacji do złożonej skargi lub roszczenia, niezbędne będzie pozyskanie danych z tych dokumentów.
III. Komu udostępniamy Twoje dane?
 1. Twoje dane są udostępniane wyłącznie w celu:
  • -zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu,
  • -zapewnienia wygody korzystania ze świadczonych usług,
  • -zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
  • -realizacji kampanii reklamowych targetowanych behawioralnie przez zaufanych partnerów

  W przypadku aplikowania na oferty pracy publikowane na stronach Serwisu, Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił ofertę pracy. Twoje dane nie są przez nas administrowane, a jedynie pośredniczymy w ich wymianie.

 2. Twoje dane mogą zostać udostępnione poniższym podmiotom:
  • Zaufani partnerzy: Twoje dane mogą być administrowane przez Audience Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskich 13.
   Audience Solutions S.A. przetwarza dane w celu realizacja kampanii reklamowych targetowanych behawioralnie w sieciach Adkontekst oraz ContentStream, wyświetlanych na stronach wydawców.
   Audience Solutions S.A. udostępniania dane do następujących administratorów:
   • -Reklamodawców - dane o Użytkownikach jako profile marketingowe.
   • -Pozostałych Odbiorców jak: podmioty będące administratorami DMP gromadzących profile w celu wykorzystania ich do celów Reklamodawców, podmiotom organizującym kampanie reklamowe na rzecz Reklamodawców (Domy Mediowe, agencje), - w postaci informacji o Użytkownikach w formie profili marketingowych
   Polityka prywatności prowadzona jest przez te podmioty we własnym zakresie i możesz ją zobaczyć na stronie https://audience-solutions.com/privacy-policy.html.
  • Dostawcy usług: Twoje dane osobowe są udostępniane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług we własnym zakresie określają cele i zasady przetwarzania danych osobowych.
  • Podmioty przetwarzające: Twoje dane są przetwarzane przez dostawców wyłącznie na nasze polecenie. Podmioty te świadczą dla nas usługi hostingu, marketingu online, obsługi poczty e-mail, powiadomień web push czy inne związane z analizą ruchu w Serwisie, analizą skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych oraz monitorowania zachowań użytkowników, profilowania danych i targetowania. Podmioty te wspierają realizację usług związanych z funkcjonalnością Konta Użytkownika.
   W każdym przypadku, jeśli sobie tego zażyczysz mamy obowiązek udostępnić kopie standardowych klauzul umownych.
  • Organy Państwowe, ścigania, nadzorcze i inne: Ponieważ mamy obowiązki prawne, Twoje dane mogą zostać ujawnione organom ścigania, nadzorczym, podmiotom wykonującym zadania publiczne, organom władzy publicznej oraz organom działającym na ich zlecenie tj. jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  • Nowym nabywcom przedsiębiorstwa: w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży naszych aktywów lub całego przedsiębiorstwa, Twoje dane mogą zostać przekazane nowemu nabywcy. W takim przypadku nabywca będzie miał prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce.
IV. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Wszystkie zgromadzone dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Twoje dane są chronione wewnętrznymi procedurami ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi systemami zabezpieczeń. Nasze systemy są nieustannie monitorowane, aby zapobiec takim sytuacjom jak: przypadkowa utrata, ujawnienie lub dostęp do danych przez osoby nieuprawnione.

Ponadto Twoje dane osobowe używane podczas rejestracji i logowania używają szyfrowanej transmisji danych (SSL). Pozwala to na ochronę danych identyfikacyjnych i minimalizuje ryzyko przechwycenia dostępu do Konta przez nieuprawnione podmioty lub osoby trzecie.

V. Czas przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas posiadania konta w serwisie Lento.pl i tylko i wyłącznie w celach świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i do celów marketingowych.

Twoje dane po usunięciu konta w Serwisie mogą zostać przechowywane do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w celu prawnie uzasadnionych interesów. Niezależnie od powyższego, Twoje dane przetwarzane w ramach zamieszczonych treści (ogłoszeń) są przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub usunięcia ogłoszenia.

Dane osobowe, które są związane z plikami Cookies, są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi ich życia lub czasu, w którym sam je usuniesz.

Załączniki przesyłane w wiadomościach za pośrednictwem Serwisu przechowywane są do 12 miesięcy. Po upływie tego czasu wiadomości są usuwane z serwera. Niezależnie od powyższego, możesz w każdym momencie sam usunąć wszelkie wiadomości, otrzymane w związku z dodanym ogłoszeniem w serwisie Lento.pl

VI. W jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy twoje adresy IP, numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych oraz pliki Cookies
 1. Jako administrator posiadamy uprawnienia do gromadzenia danych za pośrednictwem plików tekstowych przechowujących dane lokalnie tzw. „ cookies”, plików stanowiących obrazy, będące częścią kodu strony internetowej, które za pomocą innego serwera, służą do pomiaru oglądalności strony tzw. „piksele śledzące”, oraz obiektów udostępnianych lokalnie za pomocą przeglądarki czy urządzenia.
 2. Jako administrator Twoich danych, w ramach serwisu Lento.pl gromadzimy "cookies" stałe jak i sesyjne. Stałe "cookies" przechowywane są na urządzeniu użytkownika, sesyjne zaś usuwane są każdorazowo po zamknięciu przeglądarki.
 3. Jako administrator Twoich danych, w ramach serwisu Lento.pl, możemy umożliwiać gromadzenie informacji, wykorzystując powyższe technologie innym podmiotom takim jak dostawcy reklam lub dostawcy rozwiązań analitycznych. Pozyskane dane podlegają polityce prywatności tych podmiotów.
VII. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

Zgodnie z nowymi przepisami każdy Użytkownik ma prawa, które są związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

W każdym momencie masz prawo do skorzystania z poniższych praw:

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych - czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych - czyli prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych,
 3. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych - jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. Niektóre zmiany będą wymagać weryfikacji.
 4. Prawo do bycia zapomnianym - prawo to daje Ci możliwość usunięcia wszystkich danych, które zostały zgromadzone w naszej bazie danych na Twój temat, jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane.
 5. Prawo do cofnięcia zgody - w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, którą wyraziłeś w momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez Lento.pl. Zmiana dotycząca Twoich zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
 6. Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych - w każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, będzie również oznaczać Twoją rezygnację z otrzymywania powiadomień, związanych ze świadczeniem dostępnych usług w ramach serwisu oraz przy wysyłaniu komunikatów marketingowych w formie wiadomości e-mail dotyczących wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usunięciem Twoich danych, jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi - Jeżeli tego sobie życzysz, masz prawo do otrzymania swoich danych, które zostały przez nas zebrane i przesłać je do innego administratora danych osobowych. Na twoją prośbę, dane te będą przez nas przesłane pod warunkiem możliwości technicznych do takiego przesyłu. W takim przypadku zgromadzone przez nas dane będą przekazane jako plik zapisany w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpośrednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO
VIII. Kontakt

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami poprzez:

 • - poprzez formularz kontaktowy na stronie
 • - przesłanie wiadomości droga mailową na adres: iodo@simplo.pl
 • - wysłać list drogą pocztową na adres: Simplo Sp. z o.o. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18/20 lok.16 10-110 Olsztyn

Zal. 5 Punkty na Lento.pl

 1. Użytkownicy serwisu Lento.pl mają możliwość zakupu punktów, stanowiących alternatywną metodę aktywacji wszystkich dostępnych usług w serwisie. Aby móc zakupić punkty, należy zalogować się na swoje konto Użytkownika i zakupić punkty kilkając "Doładuj"
 2. Punkty dodawane są do konta użytkownika w momencie zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Administratora
 3. Punkty nie podlegają zwrotnej wymianie na gotówkę, chyba że przepisy prawa bądź regulacje serwisu Lento.pl stanowią inaczej.
 4. Punkty wygasają jeśli użytkownik nie wykorzysta ich w terminie 90 dni od dnia dokonania ostatniego zakupu punktów, co oznacza, że każdy zakup punktów przedłuża okres ich ważności o 90 dni
 5. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodu niezgodności z regulaminem, użytkownik może otrzymać zwrot opłat poniesionych za usługi w postaci punktów.
 6. Punkty nie mogą być wykorzystane przez Użytkownika, którego konto zostało usunięte lub zablokowane.
 7. Opłata za Punkty może zostać uiszczona wyłącznie za pośrednictwem Pośrednika płatności wskazanego przez Administratora. Ceny punktów zależą od wybranej liczby punktów

Zal. 6 Cennik usług dodatkowych

Nazwa usługi Cena SMS Premium Cena Przelew/karta płatnicza
Dodatki wyróżniające
Na stronie głównej - 14 dni - 231,77zł
Na stronie głównej - 30 dni - 377,77zł
Logo na liście ogłoszeń - 14 dni 7,77zł 5,77zł
Logo na liście ogłoszeń - 30 dni 10,77zł 7,77zł
Super Oferta - 7 dni - 231,77zł
Super Oferta - 14 dni - 377,77zł
Pilne - 7 dni 10,77zł 7,77zł
Pilne - 14 dni 17,77zł 14,77zł
Pozostałe usługi
Kampania w sieci reklamowej - 14 dni 10,77zł 7,77zł
Kampania w sieci reklamowej - 30 dni 17,77zł 14,77zł
Własny link do aplikowania 10,77zł 7,77zł
Codzienne odświeżanie ogłoszenia - 7 dni 17,77zł 14,77zł
Codzienne odświeżanie ogłoszenia - 14 dni 27,77zł 20,77zł
Nie pokazuj podobnych ogłoszeń - 7 dni 10,77zł 7,77zł
Nie pokazuj podobnych ogłoszeń - 14 dni 17,77zł 14,77zł